Jakamisen arvoisia asioita

Ei enää vain muutaman asian puolue

Piraattipuolue sai viikonloppuna valmiiksi suuren puolueohjelmarutistuksensa. Uutta ohjelmaa valmisteltiin puolueen arvojen mukaisesti mahdollisimman avoimesti, siten että kuka tahansa pystyi osallistumaan valmisteluun. Ohjelmaa laajennettiin aiemmasta huomattavasti ja oli mukavaa huomata miten yksimielisesti muutoksia oltiin valmiita hyväksymään - olemme siis arvomaailmaltamme keskenämme hyvin samoilla linjoilla, vaikkei sitä aiemmin olekaan minnekään kirjattu. Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen uuteen ohjelmaan ja haluan vielä tässä kiittää kaikkia valmisteluun tai sunnuntaiseen puoluekokoukseen osallistuneita.

Ohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti linjata puolueen toimintaa ja tarjota pohja konkreettisempien vaaliteemojen valintaan. Tasapainottelu yleisten arvolinjausten ja niiden ulkopuolelle osuvien tai muuten tärkeiden yksittäisten asioiden välillä johtaa siihen, että puolueohjelmassa mainitaan molempia.

Virallinen ohjelmajulkaisu tulee saataville lähipäivinä, mutta käyn tässä uuden ohjelman läpi kohta kohdalta. Varmuuden vuoksi mainittakoot että tämä on itse muotoilemani lyhennelmä, jossa on mukana omia huomioitani, eikä siis suora kopio ohjelmatekstistä.

 

Sananvapaus ja yksityisyydensuoja

Piraattipuolue vastustaa voimakkaasti kaikkia pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta. Erityisesti tästä mainitaan voimakas lähdesuoja, mahdollisuus esiintyä anonyymisti, palveluntarjoajien vastuuvapaus ja lisäksi vaaditaan valtiollisen sensuurin lopettamista. Yksityisyydensuojan takaamiseksi haluamme viestintäsalaisuuden tasapuolisesti myös sähköiseen viestintään.

Yleiset biotunnisterekisterit kuten passien sormenjälkirekisteri on hävitettävä, eikä sellaisia tule kerätä. Biotunnisteiden tallentaminen henkilöpapereihin on riittävä toimenpide henkilöllisyyden varmentamiseksi, kun taas rekisteriä voidaan liian helposti väärinkäyttää.

Henkilötietorekistereistä linjaamme että jokaisella tulee olla oikeus saada tietää mihin hänen henkilötietojaan käytetään, mutta on huomionarvoista miten tämä kanta on huomattavasti voimassa olevaa henkilötietolakia suppeampi. Syynä tähän on se, ettei nykyisenkaltaista rekisteriselostetta pidetä realistisena. Käytännössä läheskään kaikissa palveluissa ei selostetta ole, eikä se muissakaan ole millään muotoa totuudenmukainen, sillä netissä käyttäjästä tallentuu väistämättä paljon enemmän tietoa kuin mitä rekisteriselosteessa voidaan kuvata.

Oikeusturva

Aiemmassakin ohjelmassa mainittua oikeusturvamainintaa haluttiin avata konkreettisiksi asioiksi ja laaja aihe sai ohjelmaan oman pääotsikkonsa. Arvolinjauksena pidämme tärkeänä, että yksilön oikeusturva toteutuu hänen taloudellisesta tilanteesta huolimattaan mahdollisimman hyvin, siten että kaikki saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin valitusoikeuksineen. Ohjelmassa korostetaan myös erikoisosaamisen tarpeen huomioimitsa oikeudenkäynneissä, jotta puutteellinen teknisten asioiden ymmärtäminen ei enää johtaisi epäoikeudenmukaisiin tuomioihin.

Kansan luottamuksen saavuttamiseksi poliisin ja oikeuslaitoksen tulee toimia erityisen lainkuuliaisesti. Piraattipuolueen mukaan viranomaisten toiminnan riippumaton valvonta on mahdollistettava nykyistä paremmin, sillä nyt organisaatiot valvovat itseään. Lisäksi viranomaisten lainvastaisen toiminnan kohteeksi joutuneelle tulee taata kohtuullinen korvaus.

Runsaasti keskustelua herätti ohjelmaan uutena osana otettu vaatimus siitä ettei lainsäädäntö saa eriarvoistaa ihmisiä esim. sukupuolen, vakaumuksen tai muiden vastaavien ryhmien mukaisesti. Varsinaisesta tasa-arvokysymyksestä ei esitetty poikkeavia mielipiteitä, mutta osa oli huolissaan tämän vaikutuksesta mm. naisten asepalvelukseen. Ohjelmaan päädyttiin kuitenkin ottamaan ehdottomaan tasa-arvoon pyrkivä kanta jo nykyisessä lainsäädännössä toteutuvan vesitetyn kannan sijaan. Piraattipuolueen kannan mukaisesti laissa ei saisi siis edellyttää esimerkiksi sukupuolikiintiöitä, vaan lain tulisi olla täysin neutraali näiden kysymysten suhteen (tasa-arvoinen, ei tasapäistävä).

Ehkä koko ohjelman tärkein tai ainakin laaja-alaisin kirjaus on vaatimus mahdollisimman laajoista yksilönvapauksista. Asia ei sinänsä ole uusi, vaan tämä kanta on ollut yleisesti jäsenistöllä tiedossa ja se nousi myös kannattajakyselyssä suosituimmaksi puolueohjelman laajennusehdotukseksi. Periaatteena on, ettei asiaa saa kieltää perusteena vain ettei joku pidä siitä, vaan vain sen ollessa välttämätöntä toisten vapauksien ja oikeuksien turvaamiseksi. Erityisesti mainitaan itsemääräämisoikeus myös silloin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.

Tekijänoikeudet ja patentit

Sekä patentit että tekijänoikeudet (ml. lähioikeudet yms) on kehitetty luovuuden kannustamiseksi, mutta katsomme niillä tosiasiassa olevan vastakkaisen vaikutuksen, samalla kun hyötyjiä ovat ensisijaisesti immateriaaliasioita käsittelevät lakimiehet sekä suuryritykset, joilla on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan.

Ohjelmaan ei tekijänoikeuksien osalta tullut kovin suuria asiamuutoksia, vaan piraatit ajavat edelleen epäkaupallisen kopioinnin laillistamista ja tekijänoikeuden rajoittamista korkeintaan 10 vuoteen. Kokouksessa nousi suojan kestosta keskustelua, kun eräs jäsenistä ei pitänyt kymmentä vuotta riittävänä taidesäveltäjän elannon turvaamiseksi. Teksti pidettiin kuitenkin nykyisessä muodossaan, perusteena mm. se että tekijänoikeuden tarkoitus on kannustaa kulttuurin luomiseen, eikä tätä millään muotoa edesauta suojan ulottaminen yli kymmenen vuoden päähän teoksen julkaisusta.

Suurempi rysähdys oli puoluehallituksen esityksen muokkaaminen puolueen rivijäsenen esityksen mukaisesti siten että puolue haluaa lakkauttaa nykyisen patenttijärjestelmän kokonaan. Aiheesta syntyi kiivasta keskustelua ja yksi kokouksen etäosallistujista ilmoitti esityksen hyväksyneen äänestyksen jälkeen eroavansa puolueesta.

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Hyvän hallinnon perustana ovat avoimuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus.

Nykyisin lakialoitteiden valmistelu tapahtuu ministeriöissä salaisesti, jonka jälkeen hallitus esittää lakia valmiina pakettina eduskunnalle hyväksyttäväksi. Maan tapana on edelleen, ettei keskeneräisistä asioista keskustella ja valmiithan on sitten pakko hyväksyä. Kansalaiselle ei jää vaikutusmahdollisuuksia, kun hallituspuolueen kansanedustaja joutuu aina äänestämään hallituksen kannan mukaisesti ja hallitus puolestaan sopii omat kantansa salassa (julkisestihan kaikki seisovat sitten yksimielisesti hallitusohjelman takana), eikä edes ministerin vaihto näytä vaikuttavan, kun samat GPS-seurannat ja hyvitysmaksukorotukset siellä pyörivät kaudesta toiseen riippumatta siitä mistä puolueesta ministeri on.

Ohjelmassa vaaditaan lainvalmistelun avaamiseen, siten että myös kansan ja kansalaisjärjestöjen kantoja voidaan kuulla jo valmisteluvaiheessa, sillä tietotekniikka antaa tähän mahdollisuudet. Myös puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on turvattava. Piraattipuolue näyttää itse esimerkkiä rahoitukseksensa ja toimintansa avoimuuden suhteen. Julkisen sektorin avoimuuskäytännöt halutaan ulottaa myös julkisen sektorin omistamiin yrityksiin.

Demokratian paremman toteutumisen mahdollistamiseksi ja epäilemättä myös oman etunsa vuoksi Piraattipuolue haluaa kaikille vaaleihin osallistuville puolueille rahoitusta vaalijulisteiden hankintaa ja yleistä kampanjointia varten. Yleisradion tulee antaa kaikille tasavertaisesti mahdollisuuksia olla esillä. Uusien puolueiden mahdollisuuksia ei tule myöskään rajoittaa keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.

Osallistuvan demokratian mahdollistamiseksi Piraattipuolue edellyttää kansalle parempia mahdollisuuksia saada tietoa edustajansa tekemisistä. Käytännössä tämä tarkoittaa tietojen julkaisua helpommin käsiteltävässä muodossa, jotta ulkoiset palvelut kuten kansanmuisti.fi eivät joudu niitä käsipelillä kopioimaan. Kansalle halutaan myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten kautta.
Piraattipuolue ajaa vastaavia teemoja myös EU:ssa, ja selkeyden vuoksi mainitaan lopuksi ettei Piraattipuolue ota kantaa itse EU-jäsenyyteen.

Tietoyhteiskunta

Piraattipuolue haluaa kannustaa avointen ohjelmistojen käyttöönottoon paitsi julkisella sektorilla, myös yrityksissä ja kotitalouksissa. Julkishallinnon järjestelmissä vaaditaan käytettäväksi ainoastaan avoimiin standardeihin perustuvia rajapintoja ja tiedostomuotoja, mutta mainitaan selvennykseksi ettei tämä estä suljettujen ohjelmistojen käyttöä.

Mittatilaustyönä tehtävissä projekteissa edellytään avointa kehitysmallia, joka eroaa radikaalisti Tiedon ja muiden nykyisten toimittajien suosimasta mallista. Julkisella rahalla tuotetun tiedon tulee olla avointa ja vapaasti kaikkien käytettävissä. Perusteluina edellisille on tekstiin kirjattu mm. kustannussäästöt ja nykyistä huomattavasti paremmat ATK-järjestelmät.

Myös oma esitykseni hyväksyttiin: Piraattipuolue haluaa poistaa kesäaikajärjestelmän (kellojen siirtelyn) käytöstä EU-tasolla, jossa nykyinen Suomen käyttämä järjestelmä on määritetty.

Talous

Tämä on täysin uusi aihe, johon aiempi ohjelma ei ole ottanut kantaa edes arvotasolla. Linjaamme nyt jopa ohjelmassa olevamme vasemmisto/oikeisto-akselilla neutraaleja. Esityksessä oli myös sijoittajan vastuu, mutta valitettavasti se jäi pois ohjelmaa lyhennettäessä ja nyt otamme siis kantaa vain sosiaaliturvaan ja verotuksen yksinkertaistamiseen, mutta myös verotuksen osalta keinot jäivät ohjelmasta pois tekstiä lyhennellessä.

Piraattipuolue toimii perinteisen talouspoliittisen jaottelun ulkopuolella, eikä suoraan ota kantaa valtiontalouden kokoon tai vastaaviin kysymyksiin. Oikeudenmukaisen talouspolitiikan perusteena on koko yhteiskunnan etu ilman eri ryhmien vastakkainasettelua. Ei rikkaiden rankaiseminen, eikä köyhien kurittaminen.

Sosiaaliturva halutaan hoitaa vastikkeettomalla perustulolla, joka korvaisi suuren osan nykyisistä tuista. Ohjelmassa ei esitetä tarpeettomasti yksityiskohtia, sillä tosiasiallisesti perustuloon mennään kuitenkin jonkinlaisen kompromissin kautta. Kustannusneutraaliutensa ansiosta Vihreiden perustulomalli on hyvä lähtökohta.

Lisäksi laajennetaan yksityisyydensuojaa toimeentulotukeen: sosiaaliturvan asiakkaiden tilitietojen järjestelmällistä tutkimista ei voida hyväksyä, sillä se loukkaa räikeästi yksityisyydensuojaa. Perustulon käyttöönotto vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja yksityisasioiden ruotimista.

Verotusta halutaan yksinkertaistaa byrokratian vähentämiseksi, kansalaisen oikeusturvan parantamiseksi ja verosuunnittelun tarpeen vähentämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten vähennysten karsimista ja vastaavaa veroprosenttien alennusta.

Koulutus

Tämäkin on täysin uusi aihe, johon aiempi ohjelma ei ole ottanut kantaa edes arvotasolla. Uskonnonopetuksen uudistamisen sisällyttämisestä olivat kaikki samaa mieltä, mutta sisältö vaihteli sen mukaan korvataanko uskonto elämänkatsomustiedolla vai opetetaanko vastaavat asiat esimerkiksi historiassa ja filosofiassa. Tästä tuli lukuisine vaihtoehtoisine esityksineen kokouksen hankalin äänestyssekasotku, mutta lopulta päädyimme kompromissiratkaisuna yleiseen muiden aineiden mainintaan.

Oppisisältöjen ja opetusmenetelmien kehityksestä todetaan ettei se tarkoita vain teknologisia muutoksia (esim. verkkomateriaalit), vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja tiedonhaun painottamista, jolloin asioiden ulkoaopettelu ja kokeisiin pänttääminen vähenee.

Oppisisällöistä ohjelma mainitsee, etteivät ne saa olla ristiriidassa tutkimustiedon kanssa. Toisen kotimaisen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista. Uskonto erillisenä oppiaineena on poistettava ja kaikkien merkittävien uskontojen kulttuuritaustaa tulee opettaa muiden oppiaineiden tunneilla. Opetuksen tulee olla yhteistä opiskelijan vakaumuksesta riippumatta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Odotan jo nyt jännittyneenä railakkaita kunnallisvaalikiistoja koko kansainvälisen patenttijärjestelmän purkamisesta Pälkäneellä tai Harjavallassa.

Käyttäjän Tronic kuva
Lasse Kärkkäinen

Avoin hallinto, tietoyhteiskunta (kuntien ATK-järjestelmät) ja koulutus lienevät ajankohtaisempia aiheita näihin vaaleihin. Tarkempia linjauksia sitten aikanaan kunnallisvaaliohjelmissa :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset